Liczby kwantowe
Aktualności / Darmowe materiały / Materiały do nauki chemii - Wiedza i rozwój

Liczby kwantowe

Ruch elektronu wokół jądra atomowego można matematycznie opisać za pomocą równania Schrӧedingera. Jego rozwiązaniem jest funkcja falowa orbital. Orbital to obszar wokół jądra atomowego, w którym prawdopodobieństwo znalezienia danego elektronu jest największe. Stan elektronu można opisać za pomocą liczb kwantowych. Wyróżnia się 5 liczb kwantowych: główną liczbę kwantową n, poboczną liczbę kwantową l, magnetyczną liczbę kwantową m, magnetyczną spinową liczbę kwantową msspinową liczbę kwantową s. Znajomość liczb kwantowych pozwala przewidzieć gdzie, z największym prawdopodobieństwem, znajdziemy dany elektron.

Główna liczba kwantowa n

 • odnosi się do całkowitej energii elektronu,
 • mówi o liczbie powłokrozmiarach obszaru orbitalnego – im większa wartość n, tym elektron znajduję się średnio więcej czasu dalej od jądra atomowego,
 • przyjmuje wartości kolejnych liczb całkowitych n = 1,2,3 itd., co odpowiada kolejno nazwom powłok K, L, M itd.

Maksymalną liczbę elektronów mogących znajdować się na danej powłoce określa wzór 2n2.

Wszystkie elektrony obsadzone na danej powłoce elektronowej mają tą samą wartość n.

Liczby kwantowe - K N=1, L N=2, M N=3,N N=4,O N=5
Liczby kwantowe - K:2, L:8, M:18, N:32, O:32

Poboczna liczba kwantowa (orbitalna) l

 • decyduje o kształcie obszaru orbitalnego,
 • przyjmuje wartości od l = 0 do l = n-1.

Jeśli dany elektron znajduje się na pierwszej podpowłoce danej powłoki wtedy poboczna liczba kwantowa przyjmuje wartość 0, a podpowłoka zbudowana jest z orbitalu typu s. Jeśli elektron znajduje się na drugiej podpowłoce danej powłoki wtedy wartość l opisująca ten elektron wynosi 1, a podpowłoka zbudowana jest z orbitali typu p. Jeśli elektron znajduje się na 3 podpowłoce danej powłoki wartość l opisująca ten elektron wynosi 2, a podpowłoka zbudowana jest z orbitali typu d.

Liczba podpowłok na danej powłoce uwarunkowana jest liczbą n tej powłoki i tak np.:

dla powłoki K -> n = 1 więc l przyjmuje jedynie wartość 0 (l = n-1 = 1-1 = 0),

dla powłoki L -> n = 2 więc l = 0,1 (podpowłoka 2s i 2p)

dla powłoki M -> n = 3 więc l = 0,1,2 (podpowłoka 3s, 3p, 3d),

dla powłoki N -> n = 4 więc l = 0,1,2,3 (podpowłoka 4s, 4p, 4d, 4f).

Wszystkie elektrony obsadzone na danej podpowłoce mają tą samą wartość n i l.

Sklep banner Część 3

Magnetyczna liczba kwantowa m

 • określa liczbę orbitali w danej podpowłoce,
 • decyduje o orientacji przestrzennej obszaru orbitalnego w zewnętrznym polu magnetycznym
 • przyjmuje wartości od –l do +l.
 • Dla orbitalu typu s -> l = 0 więc m = 0 (możliwa jest jedna orientacja orbitalu typu s – stąd podpowłoka „składa się” z jednego orbital typu s – 1 klatka w schemacie graficznym),
White space
Liczby kwantowe
 • dla orbitali typu p -> l = 1 więc m =-1, 0, 1 (możliwe są 3 orientacje w przestrzeni orbitalu p – stąd podpowłoka „składa się” z trzech orbitali typu p: px, py i p– 3 klatki w schemacie graficznym):
White spaceWhite spaceWhite space
 • dla orbitali typu d -> l = 2 więc m = -2,-1, 0, 1, 2 (możliwych jest 5 orientacji w przestrzeni orbitali d – stąd podpowłoka „składa się” z pięciu orbitali typu d – 5 klatek w schemacie graficznym),
White space White space White space White space White space
 • dla orbitali typu f -> l = 3 więc m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 (możliwych jest 7 orientacji
  w przestrzeni orbitali f – stąd podpowłoka „składa się” z siedmiu orbitali typu f – 7 klatek w schemacie graficznym).
White space White spaceWhite spaceWhite space White space White space White space

Wszystkie elektrony „obsadzone” na danym orbitalu mają tą samą wartość n, l, m.

Magnetyczna spinowa liczba kwantowa ms

 • określa spin elektronu (spin – kręcić się),
 • przyjmuje wartości + ½ lub – ½

Na danym orbitalu elektrony różnią się od siebie wartością ms
Graficznie są to elektrony w tej samej klatce, różniące się zwrotem strzałki (spinem).

Spinowa liczba kwantowa s

 • podaje wartość spinu, czyli wielkości fizycznej charakteryzującej właściwości magnetyczne elektronu,
 • dla elektronu zawsze przyjmuje wartość ½.

Stany kwantowe dla czterech pierwszych powłok elektronowych:

tabela - stany kwantowe dla czterech pierwszych powłok elektronowych
Liczby kwantowe

Ten artykuł może Cię zainteresować – Czym są powłoki, podpowłoki i orbitale w chemii?

Autorskie zadania w stylu maturalnym

Sklep banner Część 3

Zadanie 1.

Uzupełnij poniższe zdania, tak aby zawierały poprawne informacje.

W stanie podstawowym atom arsenu posiada ……………………………… niesparowane elektrony, które należą do podpowłoki …………………………………………. Główna liczba kwantowa opisująca te elektrony przyjmuje wartość ………………………………………., a ………………………………………………………. jest równa 1.

Odpowiedź:

W stanie podstawowym atom arsenu posiada trzy niesparowane elektrony, które należą do podpowłoki 4p. Główna liczba kwantowa opisująca te elektrony przyjmuje wartość 4, a poboczna liczba kwantowa l jest równa 1.

Zadanie 2.

Dwa pierwiastki chemiczne oznaczone umownie literami A i B należą do tego samego okresu układu okresowego pierwiastków. Dodatkowo wiadomo, że w stanie podstawowym:

 • atomy pierwiastków A i B mają na zewnętrznej powłoce po jednym elektronie niesparowanym.
 • Stan energetyczny tych niesparowanych elektronów opisują główna liczba kwantowa n = 4 oraz poboczna liczba kwantowa l = 1.
 • Masa atomowa pierwiastka B jest większa od masy atomowej pierwiastka A.

2.1.

Uzupełnij poniższą tabelę, wpisz symbole chemiczne pierwiastków A i B, numer grupy i symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy każdy z opisanych pierwiastków chemicznych.


Symbol pierwiastkaNumer grupyNumer bloku konfiguracyjnego
Pierwiastek A


Pierwiastek B


Odpowiedź:


Symbol pierwiastkaNumer grupyNumer bloku konfiguracyjnego
Pierwiastek AGa13p
Pierwiastek BBr19p

2.2.

Napisz fragment konfiguracji elektronowej atomów A i B, w stanie podstawowym, opisujący rozmieszczenie elektronów walencyjnych na podpowłokach. Zastosuj graficzny zapis konfiguracji elektronowej, oraz uwzględnij numer powłoki i symbole podpowłok.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź:

Ga:

↑↓
4s
White space White space
4p

Br:

↑↓
4s
↑↓↑↓↑↓
4p

Zadanie 3.

Elektrony atomu pierwiastka X, w stanie podstawowym, zajmują 13 orbitali, przy czym 10 z nich jest całkowicie zapełnionych. Elektony walencyjne tego pierwiastka położone są na orbitalach różniących się zarówno główną liczbą kwantową n, jak i poboczną liczbą kwantową l.

Zidentyfikuj pierwiastek X oraz napisz fragment konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka X, w stanie podstawowym, opisujący rozmieszczenie elektonów walencyjnych na podpowłokach. Zastosuj schemat klatkowy oraz uwzględnij numer powłoki i symbole podpowłok.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź:

Szukanym pierwiastkiem X jest Vanad.

Ga:

↑↓
4s
White space White space
3d

Uwaga: Elektrony niesparowane muszą mieć zgodny spin.

Więcej o liczbach kwantowych dowiesz się w moim kursie, część 1.

Sklep banner Część 1