RODO

RODO

  1. Administratorem danych osobowych uczniów jest prowadzący – Sonia Radosz.
  2. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane przez prowadzącego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.).
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów związanych z realizacją kursu.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych nie jest obligatoryjne.
  5. Uczniom przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany, uzupełniania i usuwania.
  6. Uczeń wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku przez prowadzącego w celach m.in. promocji