Dysocjacja jonowa i elektrolityczna
Aktualności / Darmowe materiały / Materiały do nauki chemii - Wiedza i rozwój

Dysocjacja jonowa i elektrolityczna – różnice, zastosowanie i typy dysocjacji

Dysocjacja elektrolityczna(jonowa) jest to proces rozpadu substancji rozpuszczonej (np. soli), na jony, zachodzący w wyniku oddziaływania z cząsteczkami rozpuszczalnika polarnego. Hydrolizę natomiast można określić mianem dysocjacji odpowiednio kwasowej lub zasadowej jonów powstałych w wyniku dysocjacji soli, jest to reakcja tychże z wodą W tym artykule przyjrzymy się różnym procesom dysocjacji elektrolitycznej oraz ich przykładom.

Dysocjacja elektrolityczna

Dysocjacja elektrolityczna to proces rozpadu związku chemicznego na jony. Rozpad ten zachodzi pod wypływem rozpuszczalnika polarnego – np. wody. Powstały w wyniku dysocjacji roztwór wykazuje przewodnictwo elektryczne dzięki obecności swobodnie poruszających się w roztworze jonów. Substancja po stopieniu lub rozpuszczeniu, ulegająca dysocjacji elektrolitycznej, nazywana jest elektrolitem (tym mianem określamy również stopioną sól lub wodorotlenek). Procesowi dysocjacji ulegają cząsteczki zawierające w swej strukturze wiązania jonowe bądź kowalencyjne spolaryzowane (cząsteczki polarnego rozpuszczalnika chętnie oddziałują z takimi cząsteczkami).

Elektrolity, w zależności od tego w jakim stopniu ulegają dysocjacji elektrolitycznej, zostały podzielone na mocne, średniej mocy i słabe. Elektrolity mocne w roztworach dysocjują łatwo i niemal całkowicie. Elektrolity słabe (ulegają tylko częściowej dysocjacji w roztworze wodnym – im elektrolit jest słabszy, tym jego dysocjacja przebiega w mniejszym stopniu. Jeśli dysocjacja elektrolityczna danej substancji w ogóle nie zachodzi, to mamy do czynienia z nieelektrolitem. Roztwory nieelektrolitów nie przewodzą prądu elektrycznego (przykłady nieelektrolitów to m.in. woda destylowana, , sacharoza, glicerol, wskaźniki kwasowo-zasadowe).


kwasyzasady
mocneH2SO4, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, HClO3KOH, LiOH, Ba(OH)2, wodorotlenki metali alkalicznych
słabe i średniej mocyHNO2, H2SO3, HF, HClO, HClO2, H4SiO4, H2S, H3PO4, CH3COOH, HCOOH, C15H31COOHNH3, zasady organiczne (np. anilina, metyloamina)

Dysocjacja jonowa mocnych kwasów

Jednoprotonowych (jednostopniowa)

Przy zapisie równania reakcji dysocjacji mocnych elektrolitów, jakimi mogą być niektóre kwasy, strzałka w równaniu skierowana jest tylko w jedną stronę (od substratów do produktów). W roztworze, po reakcji, obecne są niemal tylko jony – stężenie cząstek niezdysocjowanych jest zaniedbywalnie małe. Reakcję można zapisać w postaci równań opisujących dysocjację jako rozpad związku chemicznego na jony pod wpływem cząsteczek rozpuszczalnika (1) lub jako reakcję tego związku z wodą/innym rozpuszczalnikiem polarnym (2) – UWAGA! Oba zapisy są poprawne!

Wieloprotonowych (wielostopniowa)

Gdy dysocjacji jonowej ulegają kwasy wieloprotonowe mamy do czynienia z dysocjacją wielostopniową. Kwasy wieloprotonowe mają w swojej strukturze więcej niż jeden proton, który może ulec oderwaniu od cząsteczki, dlatego w ich przypadku proces dysocjacji zachodzi etapami. Przykładowe równania dysocjacji kwasu wieloprotonowego przedstawiono poniżej.

Każdy z etapów, w tej samej temperaturze układu, ma inną wartość stałej dysocjacji, przy czym wartości te maleją dla każdego kolejnego stopnia dysocjacji. Zachodzi zależność: Ka1>Ka2>Ka3. Wynika to z faktu, że obojętna cząsteczka kwasu wieloprotonowego (np. H3BO3) o wiele łatwiej oddysocjowuje proton, niż czyni to anion (H2BO3) w kolejnym etapie procesu.

Dysocjacja jonowa słabych kwasów

W równaniu dysocjacji słabych kwasów poprawnym zapisem jest zaznaczenie strzałek z grotami skierowanymi w obie strony równania. W roztworze słabego elektrolitu obecne są zarówno jony, jak i cząsteczki niezdysocjowane – dochodzi pomiędzy nimi do stanu równowagi.

Dysocjacja jonowa zasad

W przypadku dysocjacji mocnych zasad (LiOH), mamy do czynienia z dysocjacją całkowitą, w roztworze obecne są tylko jony pochodzące z procesu dysocjacji więc, w równaniu reakcji, zapisujemy strzałkę w jedną stronę. Natomiast w przypadku słabych zasad (NH3), ustala się stan równowagi pomiędzy formami zdysocjowanymi, a formą niezdysocjowaną, zatem równania dysocjacji takich zasad piszemy przy użyciu strzałek w dwie strony.

Dysocjacja jonowa soli

Sole jonowe, w roztworze wodnym, ulegają procesowi dysocjacji w stopniu całkowitym, jednoetapowo. Przykłady równań takich reakcji zapisano poniżej:

Warto dodać, że nawet jeśli sole są trudno rozpuszczalne to przez wzgląd na obecność wiązania jonowego miedzy kationem metalu (amonu) a anionem reszty kwasowej dysocjacja rozpuszczonej części soli zachodzi w 100%. Nie można zatem mylić procesów rozpuszczania i dysocjacji.

Badanie odczynu wodnych roztworów soli

Odczyn roztworów soli obojętnych (soli nie zawierających w swojej strukturze grupy OH– hydroksosole, ani kationów wodoru – wodorosole) związany jest z reakcją hydrolizy czyli reakcją wodyjonami pochoądzącymi od słabych kwasów lub słabych zasad, które powstają podczas dysocjacji elektrolitycznej soli.

W przypadku roztworu wodorosoli oraz hydroksosoli hydroliza jest procesem stopniowym. Natomiast procesem decydującym o pH roztworu jest pierwszy etap hydrolizy, który zachodzi w największym stopniu.

W zależności od tego, który z jonów (powstałych w wyniku dysocjacji soli) reaguje z wodą, wprowadzono pojęcia hydrolizy kationowej (polega na dysocjacji kwasowej jonu, odczyn wodnego roztworu soli jest lekko kwasowy), hydrolizy anionowej (polega na dysocjacji zasadowej jonu, odczyn wodnego roztworu soli jest lekko zasadowy) i kationowo-anionowej (zachodzi zarówno dysocjacja kwasowa, jak i dysocjacja zasadowa obecnych w roztworze jonów będących produktami dysocjacji soli, odczyn wodnego roztworu jest zbliżony do obojętnego). Aby precyzyjniej określić jaki jest odczyn wodnych roztworów soli ulegających hydrolizie kationowo-anionowej należy wziąć pod uwagę wartości stałych dysocjacji słabego kwasu i słabej zasady, z których składa się dana sól. Sole mocnych kwasów i mocnych zasad nie hydrolizują w roztworze wodnym (ich jony nie ulegają procesowi dalszej dysocjacji elektrolitycznej). Odczyn takich roztworów jest obojętny.

Określenie odczynu wodnego roztworu soli – przykłady

Pierwszy stopień hydrolizy :

Odczyn soli: lekko kwasowy

Odczyn soli: lekko zasadowy

Odczyn soli: zbliżony do obojętnego.

Uściślając: Stała dysocjacji HF(aq) (6,31 · 10–4) , ma większą wartość od stałej dysocjacji NH3(aq) (1,78 · 10–5) Zatem wodny roztwór NH4F ma odczyn niemal obojętny, lekko kwasowy.

Zadanie 1.

Siarczan(VI) glinu potasu jest przykładem soli podwójnej, o wzorze sumarycznym AlK(SO4)2, który powstaje z siarczanu(VI) glinu oraz siarczanu(VI) potasu. Sole podwójne tym się różnią od związków kompleksowych, że w roztworach wodnych ulegają dysocjacji na jony proste.

  1. Zapisz równanie dysocjacji elektrolitycznej siarczanu(VI) glinu potasu.

AlK(SO4)2 𝐻2𝑂→ ……………………………………………….

  1. Wodny roztwór soli siarczanu(VI) glinu potasu nie jest obojętny.

Napisz równanie reakcji opowiadające za odczyn wodnego roztworu tej soli.

………………… + ……………………. ⇄ ………………… + …………………….

Rozwiązanie.

1.1.

AlK(SO4)2 dysocjuje na jony proste:

AlK(SO4)2 𝐻2𝑂→ Al3+ + K+ + 2SO42-

1.2.

W roztworze tej soli podwójnej znajdują się jony Al3+, które ulegają hydrolizie kationowej,
w wyniku czego, pH roztworu tej soli będzie lekko kwaśne.

Zadanie 2.

Przygotowano wodne roztwory trzech soli: mrówczanu potasu, azotanu(V) potasu oraz chlorku potasu.

Spośród podanych soli, wybierz tą dla której pH roztworu nie będzie obojętne oraz uzasadnij odpowiedź za pomogą odpowiedniego równania – zastosuj tu definicję kwasu i zasady Brӧnsteda.

Odpowiedź:

Wśród podanych soli, jedynie roztwór mrówczanu potasu nie będzie posiadał odczynu obojętnego, jako iż jest to sól pochodząca od słabego kwasu i mocnej zasady. W roztworze wodnym sól ta dysocjuje dając jony K+ oraz HCOO. Jon HCOO ulega reakcji hydrolizy anionowej, w wyniku której powstają jony OH odpowiedzialne za zasadowy odczyn roztworu tej soli.

Zadanie 3.

Jakie reakcje zachodzą w wodnym roztworze fluorku sodu oraz jaki odczyn będzie posiadał ten roztwór. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji.

………………… 𝐻2𝑂→………………… + …………………….

………………… + H2O ⇄ ………………… + …………………….

Odczyn: ……………………………………

Rozwiązanie:

Odczyn: zasadowy

Sól NaF w wodzie dysocjuje na jony Na+ oraz F. Jon fluorkowy ulega hydrolizie anionowej, w wyniku czego powstają jony OH, odpowiedzialne za zasadowy odczyn roztworu.