Regulamin

Regulamin

Regulamin

(obwiązuje od 05.01.2022)

 § 1 Definicje
 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się poniższych zwrotów, oznaczają one:

a) Prowadząca – Sonia Radosz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Korepetycje z chemii Sonia Radosz, NIP 6381739715, ul. Wodzisławska 4, 44-240 Żory, e-mail: [email protected]

b) Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu będąca osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą fizyczną z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych pod warunkiem posiadania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu online i korzystania z treści cyfrowych

c) serwis – witryna www.chemmaster.pl

d) e-book – przygotowane w formie pliku komputerowego opracowania obejmujące teksty oraz grafiki

e) kurs online – prowadzony przez Prowadzącą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających transmisję obrazu i głosu cykl prezentacji, podczas których przekazuje ona wiedzę i umiejętności w zakresie oferowanego produktu

f) treści cyfrowe – oferowane przez Prowadzącą do sprzedaży za pośrednictwem serwisu usługi i utwory, nie będące utrwalone na nośniku materialnym, do których użytkownik ma dostęp za pomocą konta użytkownika.

g) zakup online – procedura zamawiania treści cyfrowych oferowanych przez Prowadzącą za pośrednictwem serwisu

h) konto, konto użytkownika – indywidualne konto użytkownika umożliwiające dostęp do zakupionych materiałów.

§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu normują zasady oraz warunki korzystania z serwisu oraz funkcjonalności na nim oferowanych, w tym zakupu online.
 2. Korzystając z serwisu, a w szczególności zakładając konto, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszego regulaminu i jego postanowień.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta i zakupionych treści online wyłącznie osobiście, zabronione jest współdzielenie konta i zakupionych treści cyfrowych z osobą trzecią.
 4. Użytkownik jest jednakże uprawniony do przekazania dostępu do konta oraz zakupionej online treści cyfrowej jednemu zstępnemu. Użytkownik zobowiązuje się, pod rygorem odpowiedzialności za działania zstępnego jak za swoje, do zapoznania zstępnego z niniejszym regulaminem oraz nadzorem na zstępnym w zakresie zgodności korzystania z zakupionych online treści cyfrowych z postanowieniami niniejszego regulaminu.
§ 3 Ochrona własności intelektualnej
 1. Wszystkie treści cyfrowe oferowane przez Prowadzącą stanowią jej własność i są przedmiotem ochrony prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Z momentem zakupu online treści cyfrowej, na użytkownika nie przechodzą żadne prawa autorskie, tak osobiste jak majątkowe.
 3. Bez zgody Prowadzącej zabronione jest rozpowszechniane treści cyfrowych uzyskanych za pomocą zakupu online.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony w szczególności do
  1. ingerencji w treść treści cyfrowej
  2. usuwania zabezpieczeń treści cyfrowej, jak np. znaki wodne
  3. zwielokrotniania treści cyfrowej w formie elektronicznej lub tradycyjnej
  4. udostępniania treści cyfrowej w internecie, w tym na platformach P2P jak sieci torrent lub inne
  5. wykorzystywania treści cyfrowej do celów komercyjnych, modyfikacji, zarówno w całości jak i w części.
 5. Rozpowszechnianie utworu bez uprawnienia stanowi przestępstwo opisane w art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i każdy wykryty przypadek takiego działania zostanie zgłoszony do właściwego organu. Dotyczy to także innych przestępstw uregulowanych w powołanej ustawie, jak również innych przepisach, jeśli bezprawne rozpowszechnianie treści cyfrowych wyczerpywać będzie znamiona tych przestępstw.
 6. Użytkownik ma prawo korzystać z treści cyfrowej tylko na własny użytek. Postanowienie to działa bez uszczerbku na uprawnienie opisane w § 2 ust. 4 regulaminu.
 7. Użytkownik ma prawo do wydruku treści cyfrowej nadającej się do tego, jak np. e-book. Wydrukowana treść cyfrowa jednakże pozostaje pod ochroną prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie zakazu kopiowania i rozpowszechniania, przekazywania osobom trzecim do korzystania.
 8. Użytkownik ma prawo korzystać, w zgodzie z postanowieniami powyższymi, z zakupionych online treści cyfrowych za pośrednictwem różnych urządzeń elektronicznych, o ile nie prowadzi to do zmiany w strukturze treści cyfrowej.
 9. W przypadku gdy oferowane treści cyfrowe stanowią opracowania tekstów zewnętrznych, ogólnodostępnych (jak np. zbiory zadań Centralnych lub Obwodowych Komisji Egzaminacyjnych), przedmiotem praw autorskich Prowadzącej są dokonane przez nią analizy powyższych tekstów w każdej postaci, a w szczególności komentarzy, grafik, opracowań.
§ 4 Zakładanie konta
 1. Użytkownik chcący korzystać z funkcjonalności serwisu powinien zarejestrować się w serwisie poprzez utworzenie konta.
 2. Użytkownik zakładający konto powinien być osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą fizyczną z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych pod warunkiem posiadania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu online i korzystania z treści cyfrowych.
§ 5 Procedura zakupu online treści cyfrowej
 1. Prowadząca umożliwia w ramach serwisu zakup online treści cyfrowych, w szczególności w postaci uczestnictwa w kursie online lub dostarczenia e-booka.
 2. Informacje o właściwościach oferowanej treści cyfrowej dostępne są każdorazowo z poziomu serwisu.
 3. Zakup online możliwy jest wyłącznie dla użytkownika, który zarejestrował w serwisie swoje konto i który podczas procedury zakupu pozostaje zalogowany.
 4. Treści cyfrowe oferowane w serwisie mogą ulegać zmianie, modyfikacji, ich dostępność może być ograniczona czasowo lub ilościowo, wedle uznania Prowadzącej.
 5. Płatności za treści cyfrowe dokonywane są za pomocą platformy PayU. Regulaminy funkcjonowania tej platformy dostępne są dla użytkownika pod adresem https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/. Dokonując zakupu online użytkownik potwierdza także zapoznanie się z tymi regulaminami.
 6. Cena za oferowane treści cyfrowe wyrażona jest w złotych (PLN).
 7. Prowadząca uprawniona jest do oferowania kodów rabatowych, które pomniejszają ostateczną cenę zakupu treści cyfrowej.
 8. Sposób, terminy i warunki korzystania z kodów rabatowych określane są każdorazowo przez Prowadzącą w ramach informacji o tych kodach umieszczonych w serwisie. Pozyskany kod rabatowy przypisany jest na stałe do jednego konta i tylko dane konto może go aktywować.
 9. Po wyborze żądanej treści cyfrowej użytkownik powinien postępować zgodnie ze wskazówkami widocznymi na stronie internetowej, która przeprowadzi go przez proces zakupu.
 10. Ostateczna cena zakupu, po uwzględnieniu ewentualnych kodów rabatowych, stanowi cenę wiążącą, którą po zaakceptowaniu warunków sprzedaży i przystąpienia do płatności za pośrednictwem platformy PayU użytkownik zobowiązuje się zapłacić.
 11. Posiadany kod rabatowy należy podać w przeznaczonym do tego polu podczas procedury zakupu, w przeciwnym wypadku nie zostanie on naliczony, nawet jeżeli użytkownik jest uprawniony do jego wykorzystania. W szczególności posiadane, a nie wykorzystane kody rabatowe nie podlegają zamianie na inne kody rabatowe czy wymianie na środki pieniężne.
 12. Po złożeniu dyspozycji zakupu i ukończeniu procesu płatności za pośrednictwem platformy PayU (tj. potwierdzenia przez PayU udanego przelewu ceny) użytkownik otrzyma na ujawniony przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy, na mocy której użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z treści cyfrowej, na warunkach niniejszego regulaminu.
 13. Brak ukończenia procesu płatności za pośrednictwem PayU i zapłaty ceny zwalnia Prowadzącą z obowiązku realizacji zamówienia, o czym użytkownik nie musi zostać poinformowany odrębną wiadomością.
 14. W każdym przypadku, gdy Prowadząca nie jest w stanie zrealizować dokonanego zamówienia, użytkownik bez zbędnej zwłoki zostanie o tym poinformowany wiadomością e-mail. W takim przypadku najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakupu Prowadząca zwróci całą kwotę zapłaconą przez użytkownika, na rachunek z którego dokonano transakcji pierwotnej.
 15. Przyczyny, dla których Prowadząca nie jest w stanie zrealizować zamówienia nie podlegają ujawnieniu użytkownikowi.
 16. Prowadząca umożliwia wystawienie faktury do każdego zamówienia. W celu uzyskania faktury użytkownik powinien w toku dokonywania zamówienia zaznaczyć odpowiednią rubrykę i wprowadzić dane umożliwiające wystawienie faktury. Taka faktura w postaci elektronicznej jest następnie – po pomyślnym dokonaniu zapłaty – wysyłana e-mailem na wskazany adres użytkownika.
 17. Prowadząca jest podmiotem korzystającym ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wobec czego ceny płacone za treści cyfrowe przez użytkownika ujawnione zostaną na fakturze z VAT zwolnionym.
§ 6 Sposób dostępu do zakupionej treści cyfrowej i warunki techniczne
 1. Po dokonaniu zakupu online treści cyfrowej, użytkownik poprzez dostęp do swojego konta może przenieść się do strony internetowej oznaczonej zakładką „Moje kursy”.
 2. W sekcji „Moje kursy” użytkownikowi udostępnione zostaną zakupione treści cyfrowe. Sposób korzystania z treści cyfrowej uzależniony jest od charakteru zakupionej treści cyfrowej i nie odbiega od standardowo przyjętego w sieci internet sposobu korzystania z plików i programów komputerowych.
 3. Dostęp do treści cyfrowych oferowanych w postaci plików tekstowych (jak np. e-booki) wymaga zainstalowanego oprogramowania pozwalającego na odczyt plików w postaci *.pdf, takich jak Adobe Acrobat Reader.
 4. Dostęp do lekcji online na żywo (live) wymaga skorzystania z aplikacji umożliwiających transmisję głosu i obrazu.
 5. Treści cyfrowe zabezpieczone mogą być znakiem wodnym lub innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczania treści w sieci internet.
 6. Szczegółowe warunki korzystania z danej treści cyfrowej, jak np. harmonogram webinariów (transmisji) w przypadku kursów online na żywo (live), godziny transmisji, określane są na podstronie ofertowej każdej treści cyfrowej. Informacje dotyczące takich zajęć pojawią się na koncie użytkownika do 24 godzin od rozpoczęcia webinaru.
 7. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, użytkownik w zakładce „Moje kursy” uzyska link zezwalający na dołączenie do transmisji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
 8. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, użytkownik po upływie terminu zaplanowanej transmisji uzyska dostęp do nagrania tego materiału w formie offline, z którego może korzystać jak z każdej innej treści cyfrowej. Okres dostępu do takiej treści cyfrowej może być ograniczony czasowo, o czym użytkownik zostanie poinformowany w zakładce „Moje kursy” lub „Powiadomienia”.
 9. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w transmisji czy spadki w jej jakości spowodowane przepustowością sieci po stronie użytkownika.
 10. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, gdy Prowadząca z jakichkolwiek powodów, w tym technicznych, zdrowotnych czy prywatnych, nie ma możliwości przeprowadzenia zaplanowanej transmisji, transmisja ta zostanie przeprowadzona w innym dniu, o którym użytkownik zostanie poinformowany. Decyzja o braku możliwości przeprowadzenia zaplanowanej transmisji jest uznaniowa i użytkownik nie jest uprawniony do jej kwestionowania, ani kreowania z tego tytułu roszczeń wobec Prowadzącej, co pozostaje bez uszczerbku dla poniższych postanowień. Wedle swojego uznania Prowadząca może także w miejsce organizowania zastępczego terminu zaległej transmisji, o której mowa powyżej, przygotować materiał filmowy offline i udostępnić go w postaci nagrania w zakładce „Moje kursy” konta użytkownika. Przeprowadzenie transmisji zastępczej lub udostępnienie materiału offline każdorazowo nastąpi najpóźniej do 31 kwietnia danego roku, lub roku następnego jeśli zdarzenie ma miejsce po 31 kwietnia danego roku – za każdym razem tak, aby użytkownik posiadał komplet materiałów przygotowujących do nauki jeszcze przed terminem matury.
 11. Z powodu nieprzeprowadzenia transmisji zgodnie z harmonogramem użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Prowadzącej, chyba że nie wywiąże się ona z przygotowania transmisji zastępczej lub nie udostępni materiału offline, w sposób i w terminie o którym mowa powyżej.
 12. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, Prowadząca jest nadto uprawniona do zmiany godziny transmisji w obrębie tego samego dnia. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Prowadzącej.
 13. W przypadku gdyby którakolwiek treść cyfrowa zawierała błąd obliczeniowy, tekstowy, skutkujący wadliwością merytoryczną treści cyfrowej, Prowadząca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki do zaktualizowania treści cyfrowej, poinformowania użytkownika o dostrzeżonym błędzie i udostępnienia treści cyfrowej o prawidłowej treści.
 14. Treści cyfrowe zakupione od 31 sierpnia 2021 r. w postaci materiałów dostępnych w zakładce „Moje kursy” wygasają po upływie roku od daty zakupu*. Oznacza to, że z upływem ww. terminu dostęp do tych treści wygasa. *Z zastrzeżeniem sytuacji, w których opisie oferowanego kursu wskazana jest inna data dostępu do zakupionego kursu. 
§ 7 Dostarczanie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 1. Dokonując zakupu online, użytkownik wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Z chwilą udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy. Prowadząca bez zbędnej zwłoki prześle na adres e-mail ucznia podany do rejestracji w serwisie potwierdzenie zakupu online oraz utratę prawa odstąpienia od umowy.
§ 8 Prawo odstąpienia
 1. Dokonując zakupu online, uczniowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy użytkownik powinien poinformować Prowadzącą w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego drogą elektroniczną lub tradycyjną.
 3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, może być złożone w formie wypełnione wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 4. Wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy skutkuje zachowaniem terminu.
 5. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkować będzie zwrotem wszystkich otrzymanych płatności, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności jak transakcja pierwotna. Z tytułu zwrotu użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów.
 6. Akceptując regulamin, użytkownik potwierdza, że został poinformowany, że zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia nie przysługuje jeśli spełnianie świadczenia nastąpiło na wyraźną zgodę konsumenta przed
  upływem terminu do odstąpienia umowy i po poinformowaniu o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 7. W ślad za powyższym, użytkownik, który dokonał zakupu online i zaakceptował rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, nie jest uprawniony do odstąpienia od zakupu e-booka lub kursu online. Po wykonaniu świadczenia usługi i uruchomieniu dostępu do kursu nie ma możliwości zamiany zakupionego kursu na inny spośród oferty.
§ 9 Dane osobowe i prywatność

Administratorem danych osobowych ucznia jest Prowadząca, tj. Sonia Radosz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Korepetycje z chemii Sonia Radosz, NIP 6381739715, ul. Wodzisławska 4, 44-240 Żory, e-mail: [email protected] Prowadząca przetwarza dane osobowe podane przez ucznia w procesie rejestracji konta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności, dostępnej z poziomu serwisu.

§ 10 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności należy przesyłać na adres Prowadzącej, tj. Sonia Radosz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Korepetycje z chemii Sonia Radosz, NIP 6381739715, ul. Wodzisławska 4, 44-240 Żory, e-mail: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie ucznia składającego reklamację, pozwalające na identyfikację;
  2. wskazanie funkcjonalności, z którą wiąże się reklamacja;
  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4. wskazanie zakresu żądania ucznia składającego reklamację;
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Prowadząca, w terminie 7 dni od jej doręczenia, może wezwać Ucznia do uzupełnienia danych.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W razie wezwania do uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia doręczenia reklamacji uzupełnionej.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym regulaminie kwestie rządzą się przepisami prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego, oraz ustaw – o prawach konsumenta oraz o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od 31 sierpnia 2021 r.
 3. Prowadząca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn. W szczególności zmiana może nastąpić w razie konieczności dostosowania regulaminu do wymogów znowelizowanego prawa, technicznych względów funkcjonowania serwisu lub modyfikacji zakresu funkcjonowania serwisu.
 4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w stosunku do użytkownika w terminie wskazanym przez Prowadzącą w wiadomości skierowanej do użytkownika, przesłanej albo za pośrednictwem wiadomości e-mail albo dostępnej po zalogowaniu się do konta użytkownika. Zakupy online dokonane przed wejściem w życie zmiany regulaminu rządzą się zasadami określonymi w regulaminie w brzmieniu uprzednim.
 5. Prowadząca ma obowiązek dostarczania treści cyfrowych bez wad.
 6. Zapłata ceny za oferowane treści cyfrowe wyczerpuje zobowiązania użytkownika, dalsze korzystanie z zakupionej treści cyfrowej stanowi jego uprawnienie.
 7. W przypadku unieważnienia któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu mocą orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są obowiązujące.
 8. Treść regulaminu jest udostępniona w sposób stały i nieodpłatnie w serwisie w taki sposób, aby użytkownik w każdym czasie mógł regulamin odtwarzać i zachowywać jego treść. Zabrania się kopiowania regulaminu i wykorzystywania go do celów prywatnych lub komercyjnych bez zgody Prowadzącej.
 
 
 
Wersja regulaminu obowiązująca do 04.01.2022r. 
§ 1 Definicje
 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się poniższych zwrotów, oznaczają one:

a) Prowadząca – Sonia Radosz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Korepetycje z chemii Sonia Radosz, NIP 6381739715, ul. Wodzisławska 4, 44-240 Żory, e-mail: [email protected]

b) Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu będąca osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą fizyczną z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych pod warunkiem posiadania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu online i korzystania z treści cyfrowych

c) serwis – witryna www.chemmaster.pl

d) e-book – przygotowane w formie pliku komputerowego opracowania obejmujące teksty oraz grafiki

e) kurs online – prowadzony przez Prowadzącą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających transmisję obrazu i głosu cykl prezentacji, podczas których przekazuje ona wiedzę i umiejętności w zakresie oferowanego produktu

f) treści cyfrowe – oferowane przez Prowadzącą do sprzedaży za pośrednictwem serwisu usługi i utwory, nie będące utrwalone na nośniku materialnym, do których użytkownik ma dostęp za pomocą konta użytkownika.

g) zakup online – procedura zamawiania treści cyfrowych oferowanych przez Prowadzącą za pośrednictwem serwisu

h) konto, konto użytkownika – indywidualne konto użytkownika umożliwiające dostęp do zakupionych materiałów.

§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu normują zasady oraz warunki korzystania z serwisu oraz funkcjonalności na nim oferowanych, w tym zakupu online.
 2. Korzystając z serwisu, a w szczególności zakładając konto, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszego regulaminu i jego postanowień.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta i zakupionych treści online wyłącznie osobiście, zabronione jest współdzielenie konta i zakupionych treści cyfrowych z osobą trzecią.
 4. Użytkownik jest jednakże uprawniony do przekazania dostępu do konta oraz zakupionej online treści cyfrowej jednemu zstępnemu. Użytkownik zobowiązuje się, pod rygorem odpowiedzialności za działania zstępnego jak za swoje, do zapoznania zstępnego z niniejszym regulaminem oraz nadzorem na zstępnym w zakresie zgodności korzystania z zakupionych online treści cyfrowych z postanowieniami niniejszego regulaminu.
§ 3 Ochrona własności intelektualnej
 1. Wszystkie treści cyfrowe oferowane przez Prowadzącą stanowią jej własność i są przedmiotem ochrony prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Z momentem zakupu online treści cyfrowej, na użytkownika nie przechodzą żadne prawa autorskie, tak osobiste jak majątkowe.
 3. Bez zgody Prowadzącej zabronione jest rozpowszechniane treści cyfrowych uzyskanych za pomocą zakupu online.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony w szczególności do
  1. ingerencji w treść treści cyfrowej
  2. usuwania zabezpieczeń treści cyfrowej, jak np. znaki wodne
  3. zwielokrotniania treści cyfrowej w formie elektronicznej lub tradycyjnej
  4. udostępniania treści cyfrowej w internecie, w tym na platformach P2P jak sieci torrent lub inne
  5. wykorzystywania treści cyfrowej do celów komercyjnych, modyfikacji, zarówno w całości jak i w części.
 5. Rozpowszechnianie utworu bez uprawnienia stanowi przestępstwo opisane w art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i każdy wykryty przypadek takiego działania zostanie zgłoszony do właściwego organu. Dotyczy to także innych przestępstw uregulowanych w powołanej ustawie, jak również innych przepisach, jeśli bezprawne rozpowszechnianie treści cyfrowych wyczerpywać będzie znamiona tych przestępstw.
 6. Użytkownik ma prawo korzystać z treści cyfrowej tylko na własny użytek. Postanowienie to działa bez uszczerbku na uprawnienie opisane w § 2 ust. 4 regulaminu.
 7. Użytkownik ma prawo do wydruku treści cyfrowej nadającej się do tego, jak np. e-book. Wydrukowana treść cyfrowa jednakże pozostaje pod ochroną prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie zakazu kopiowania i rozpowszechniania, przekazywania osobom trzecim do korzystania.
 8. Użytkownik ma prawo korzystać, w zgodzie z postanowieniami powyższymi, z zakupionych online treści cyfrowych za pośrednictwem różnych urządzeń elektronicznych, o ile nie prowadzi to do zmiany w strukturze treści cyfrowej.
 9. W przypadku gdy oferowane treści cyfrowe stanowią opracowania tekstów zewnętrznych, ogólnodostępnych (jak np. zbiory zadań Centralnych lub Obwodowych Komisji Egzaminacyjnych), przedmiotem praw autorskich Prowadzącej są dokonane przez nią analizy powyższych tekstów w każdej postaci, a w szczególności komentarzy, grafik, opracowań.
§ 4 Zakładanie konta
 1. Użytkownik chcący korzystać z funkcjonalności serwisu powinien zarejestrować się w serwisie poprzez utworzenie konta.
 2. Użytkownik zakładający konto powinien być osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą fizyczną z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych pod warunkiem posiadania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu online i korzystania z treści cyfrowych.
§ 5 Procedura zakupu online treści cyfrowej
 1. Prowadząca umożliwia w ramach serwisu zakup online treści cyfrowych, w szczególności w postaci uczestnictwa w kursie online lub dostarczenia e-booka.
 2. Informacje o właściwościach oferowanej treści cyfrowej dostępne są każdorazowo z poziomu serwisu.
 3. Zakup online możliwy jest wyłącznie dla użytkownika, który zarejestrował w serwisie swoje konto i który podczas procedury zakupu pozostaje zalogowany.
 4. Treści cyfrowe oferowane w serwisie mogą ulegać zmianie, modyfikacji, ich dostępność może być ograniczona czasowo lub ilościowo, wedle uznania Prowadzącej.
 5. Płatności za treści cyfrowe dokonywane są za pomocą platformy PayU. Regulaminy funkcjonowania tej platformy dostępne są dla użytkownika pod adresem https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/. Dokonując zakupu online użytkownik potwierdza także zapoznanie się z tymi regulaminami.
 6. Cena za oferowane treści cyfrowe wyrażona jest w złotych (PLN).
 7. Prowadząca uprawniona jest do oferowania kodów rabatowych, które pomniejszają ostateczną cenę zakupu treści cyfrowej.
 8. Sposób, terminy i warunki korzystania z kodów rabatowych określane są każdorazowo przez Prowadzącą w ramach informacji o tych kodach umieszczonych w serwisie. Pozyskany kod rabatowy przypisany jest na stałe do jednego konta i tylko dane konto może go aktywować.
 9. Po wyborze żądanej treści cyfrowej użytkownik powinien postępować zgodnie ze wskazówkami widocznymi na stronie internetowej, która przeprowadzi go przez proces zakupu.
 10. Ostateczna cena zakupu, po uwzględnieniu ewentualnych kodów rabatowych, stanowi cenę wiążącą, którą po zaakceptowaniu warunków sprzedaży i przystąpienia do płatności za pośrednictwem platformy PayU użytkownik zobowiązuje się zapłacić.
 11. Posiadany kod rabatowy należy podać w przeznaczonym do tego polu podczas procedury zakupu, w przeciwnym wypadku nie zostanie on naliczony, nawet jeżeli użytkownik jest uprawniony do jego wykorzystania. W szczególności posiadane, a nie wykorzystane kody rabatowe nie podlegają zamianie na inne kody rabatowe czy wymianie na środki pieniężne.
 12. Po złożeniu dyspozycji zakupu i ukończeniu procesu płatności za pośrednictwem platformy PayU (tj. potwierdzenia przez PayU udanego przelewu ceny) użytkownik otrzyma na ujawniony przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy, na mocy której użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z treści cyfrowej, na warunkach niniejszego regulaminu.
 13. Brak ukończenia procesu płatności za pośrednictwem PayU i zapłaty ceny zwalnia Prowadzącą z obowiązku realizacji zamówienia, o czym użytkownik nie musi zostać poinformowany odrębną wiadomością.
 14. W każdym przypadku, gdy Prowadząca nie jest w stanie zrealizować dokonanego zamówienia, użytkownik bez zbędnej zwłoki zostanie o tym poinformowany wiadomością e-mail. W takim przypadku najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakupu Prowadząca zwróci całą kwotę zapłaconą przez użytkownika, na rachunek z którego dokonano transakcji pierwotnej.
 15. Przyczyny, dla których Prowadząca nie jest w stanie zrealizować zamówienia nie podlegają ujawnieniu użytkownikowi.
 16. Prowadząca umożliwia wystawienie faktury do każdego zamówienia. W celu uzyskania faktury użytkownik powinien w toku dokonywania zamówienia zaznaczyć odpowiednią rubrykę i wprowadzić dane umożliwiające wystawienie faktury. Taka faktura w postaci elektronicznej jest następnie – po pomyślnym dokonaniu zapłaty – wysyłana e-mailem na wskazany adres użytkownika.
 17. Prowadząca jest podmiotem korzystającym ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wobec czego ceny płacone za treści cyfrowe przez użytkownika ujawnione zostaną na fakturze z VAT zwolnionym.
§ 6 Sposób dostępu do zakupionej treści cyfrowej i warunki techniczne
 1. Po dokonaniu zakupu online treści cyfrowej, użytkownik poprzez dostęp do swojego konta może przenieść się do strony internetowej oznaczonej zakładką „Moje kursy”.
 2. W sekcji „Moje kursy” użytkownikowi udostępnione zostaną zakupione treści cyfrowe. Sposób korzystania z treści cyfrowej uzależniony jest od charakteru zakupionej treści cyfrowej i nie odbiega od standardowo przyjętego w sieci internet sposobu korzystania z plików i programów komputerowych.
 3. Dostęp do treści cyfrowych oferowanych w postaci plików tekstowych (jak np. e-booki) wymaga zainstalowanego oprogramowania pozwalającego na odczyt plików w postaci *.pdf, takich jak Adobe Acrobat Reader.
 4. Dostęp do lekcji online na żywo (live) wymaga skorzystania z aplikacji umożliwiających transmisję głosu i obrazu.
 5. Treści cyfrowe zabezpieczone mogą być znakiem wodnym lub innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczania treści w sieci internet.
 6. Szczegółowe warunki korzystania z danej treści cyfrowej, jak np. harmonogram webinariów (transmisji) w przypadku kursów online na żywo (live), godziny transmisji, określane są na podstronie ofertowej każdej treści cyfrowej. Informacje dotyczące takich zajęć pojawią się na koncie użytkownika do 24 godzin od rozpoczęcia webinaru.
 7. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, użytkownik w zakładce „Moje kursy” uzyska link zezwalający na dołączenie do transmisji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
 8. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, użytkownik po upływie terminu zaplanowanej transmisji uzyska dostęp do nagrania tego materiału w formie offline, z którego może korzystać jak z każdej innej treści cyfrowej. Okres dostępu do takiej treści cyfrowej może być ograniczony czasowo, o czym użytkownik zostanie poinformowany w zakładce „Moje kursy” lub „Powiadomienia”.
 9. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w transmisji czy spadki w jej jakości spowodowane przepustowością sieci po stronie użytkownika.
 10. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, gdy Prowadząca z jakichkolwiek powodów, w tym technicznych, zdrowotnych czy prywatnych, nie ma możliwości przeprowadzenia zaplanowanej transmisji, transmisja ta zostanie przeprowadzona w innym dniu, o którym użytkownik zostanie poinformowany. Decyzja o braku możliwości przeprowadzenia zaplanowanej transmisji jest uznaniowa i użytkownik nie jest uprawniony do jej kwestionowania, ani kreowania z tego tytułu roszczeń wobec Prowadzącej, co pozostaje bez uszczerbku dla poniższych postanowień. Wedle swojego uznania Prowadząca może także w miejsce organizowania zastępczego terminu zaległej transmisji, o której mowa powyżej, przygotować materiał filmowy offline i udostępnić go w postaci nagrania w zakładce „Moje kursy” konta użytkownika. Przeprowadzenie transmisji zastępczej lub udostępnienie materiału offline każdorazowo nastąpi najpóźniej do 31 kwietnia danego roku, lub roku następnego jeśli zdarzenie ma miejsce po 31 kwietnia danego roku – za każdym razem tak, aby użytkownik posiadał komplet materiałów przygotowujących do nauki jeszcze przed terminem matury.
 11. Z powodu nieprzeprowadzenia transmisji zgodnie z harmonogramem użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Prowadzącej, chyba że nie wywiąże się ona z przygotowania transmisji zastępczej lub nie udostępni materiału offline, w sposób i w terminie o którym mowa powyżej.
 12. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, Prowadząca jest nadto uprawniona do zmiany godziny transmisji w obrębie tego samego dnia. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Prowadzącej.
 13. W przypadku gdyby którakolwiek treść cyfrowa zawierała błąd obliczeniowy, tekstowy, skutkujący wadliwością merytoryczną treści cyfrowej, Prowadząca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki do zaktualizowania treści cyfrowej, poinformowania użytkownika o dostrzeżonym błędzie i udostępnienia treści cyfrowej o prawidłowej treści.
 14. Treści cyfrowe zakupione od 31 sierpnia 2021 r. w postaci materiałów dostępnych w zakładce „Moje kursy” wygasają po upływie roku od daty zakupu. Oznacza to, że z upływem ww. terminu dostęp do tych treści wygasa.
§ 7 Dostarczanie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 1. Dokonując zakupu online, użytkownik wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Z chwilą udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy. Prowadząca bez zbędnej zwłoki prześle na adres e-mail ucznia podany do rejestracji w serwisie potwierdzenie zakupu online oraz utratę prawa odstąpienia od umowy.
§ 8 Prawo odstąpienia
 1. Dokonując zakupu online, uczniowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy użytkownik powinien poinformować Prowadzącą w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego drogą elektroniczną lub tradycyjną.
 3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, może być złożone w formie wypełnione wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 4. Wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy skutkuje zachowaniem terminu.
 5. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkować będzie zwrotem wszystkich otrzymanych płatności, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności jak transakcja pierwotna. Z tytułu zwrotu użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów.
 6. Akceptując regulamin, użytkownik potwierdza, że został poinformowany, że zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia nie przysługuje jeśli spełnianie świadczenia nastąpiło na wyraźną zgodę konsumenta przed
  upływem terminu do odstąpienia umowy i po poinformowaniu o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 7. W ślad za powyższym, użytkownik, który dokonał zakupu online i zaakceptował rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, nie jest uprawniony do odstąpienia od zakupu e-booka lub kursu online. Po wykonaniu świadczenia usługi i uruchomieniu dostępu do kursu nie ma możliwości zamiany zakupionego kursu na inny spośród oferty.
§ 9 Dane osobowe i prywatność

Administratorem danych osobowych ucznia jest Prowadząca, tj. Sonia Radosz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Korepetycje z chemii Sonia Radosz, NIP 6381739715, ul. Wodzisławska 4, 44-240 Żory, e-mail: [email protected] Prowadząca przetwarza dane osobowe podane przez ucznia w procesie rejestracji konta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności, dostępnej z poziomu serwisu.

§ 10 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności należy przesyłać na adres Prowadzącej, tj. Sonia Radosz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Korepetycje z chemii Sonia Radosz, NIP 6381739715, ul. Wodzisławska 4, 44-240 Żory, e-mail: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie ucznia składającego reklamację, pozwalające na identyfikację;
  2. wskazanie funkcjonalności, z którą wiąże się reklamacja;
  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4. wskazanie zakresu żądania ucznia składającego reklamację;
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Prowadząca, w terminie 7 dni od jej doręczenia, może wezwać Ucznia do uzupełnienia danych.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W razie wezwania do uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia doręczenia reklamacji uzupełnionej.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym regulaminie kwestie rządzą się przepisami prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego, oraz ustaw – o prawach konsumenta oraz o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od 31 sierpnia 2021 r.
 3. Prowadząca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn. W szczególności zmiana może nastąpić w razie konieczności dostosowania regulaminu do wymogów znowelizowanego prawa, technicznych względów funkcjonowania serwisu lub modyfikacji zakresu funkcjonowania serwisu.
 4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w stosunku do użytkownika w terminie wskazanym przez Prowadzącą w wiadomości skierowanej do użytkownika, przesłanej albo za pośrednictwem wiadomości e-mail albo dostępnej po zalogowaniu się do konta użytkownika. Zakupy online dokonane przed wejściem w życie zmiany regulaminu rządzą się zasadami określonymi w regulaminie w brzmieniu uprzednim.
 5. Prowadząca ma obowiązek dostarczania treści cyfrowych bez wad.
 6. Zapłata ceny za oferowane treści cyfrowe wyczerpuje zobowiązania użytkownika, dalsze korzystanie z zakupionej treści cyfrowej stanowi jego uprawnienie.
 7. W przypadku unieważnienia któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu mocą orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są obowiązujące.
 8. Treść regulaminu jest udostępniona w sposób stały i nieodpłatnie w serwisie w taki sposób, aby użytkownik w każdym czasie mógł regulamin odtwarzać i zachowywać jego treść. Zabrania się kopiowania regulaminu i wykorzystywania go do celów prywatnych lub komercyjnych bez zgody Prowadzącej.

Regulamin

Regulamin

(obowiązuje do 30 sierpnia 2021)

§ 1 Definicje
 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się poniższych zwrotów, oznaczają one:
 1. Prowadząca – Sonia Radosz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Korepetycje z chemii Sonia Radosz, NIP 6381739715, ul. Wodzisławska 4, 44-240 Żory, e-mail: [email protected]
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu będąca osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą fizyczną z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych pod warunkiem posiadania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu online i korzystania z treści cyfrowych
 3. serwis – witryna www.chemmaster.pl
 4. e-book – przygotowane w formie pliku komputerowego opracowania obejmujące teksty oraz grafiki
 5. kurs online – prowadzony przez Prowadzącą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających transmisję obrazu i głosu cykl prezentacji, podczas których przekazuje ona wiedzę i umiejętności w zakresie oferowanego produktu
 6. treści cyfrowe – oferowane przez Prowadzącą do sprzedaży za pośrednictwem serwisu usługi i utwory, nie będące utrwalone na nośniku materialnym, do których użytkownik ma dostęp za pomocą konta użytkownika.
 7. zakup online – procedura zamawiania treści cyfrowych oferowanych przez Prowadzącą za pośrednictwem serwisu
 8. konto, konto użytkownika – indywidualne konto użytkownika umożliwiające dostęp do zakupionych materiałów.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu normują zasady oraz warunki korzystania z serwisu oraz funkcjonalności na nim oferowanych, w tym zakupu online.
 2. Korzystając z serwisu, a w szczególności zakładając konto, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszego regulaminu i jego postanowień.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta i zakupionych treści online wyłącznie osobiście, zabronione jest współdzielenie konta i zakupionych treści cyfrowych z osobą trzecią.
 4. Użytkownik jest jednakże uprawniony jest do przekazania dostępu do konta oraz zakupionej online treści cyfrowej jednemu zstępnemu. Użytkownik zobowiązuje się, pod rygorem odpowiedzialności za działania zstępnego jak za swoje, do zapoznania zstępnego z niniejszym regulaminem oraz nadzorem na zstępnym w zakresie zgodności korzystania z zakupionych online treści cyfrowych z postanowieniami niniejszego regulaminu.
§ 3 Ochrona własności intelektualnej
 1. Wszystkie treści cyfrowe oferowane przez Prowadzącą stanowią jej własność i są przedmiotem ochrony prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Z momentem zakupu online treści cyfrowej, na użytkownika nie przechodzą żadne prawa autorskie, tak osobiste jak majątkowe.
 3. Bez zgody Prowadzącej zabronione jest rozpowszechniane treści cyfrowych uzyskanych za pomocą zakupu online.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony w szczególności do
  1. ingerencji w treść treści cyfrowej
  2. usuwania zabezpieczeń treści cyfrowej, jak np. znaki wodne
  3. zwielokrotniania treści cyfrowej w formie elektronicznej lub tradycyjnej
  4. udostępniania treści cyfrowej w internecie, w tym na platformach P2P jak sieci torrent lub inne
  5. wykorzystywania treści cyfrowej do celów komercyjnych, modyfikacji, zarówno w całości jak i w części.
 5. Rozpowszechnianie utworu bez uprawnienia stanowi przestępstwo opisane w art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i każdy wykryty przypadek takiego działania zostanie zgłoszony do właściwego organu. Dotyczy to także innych przestępstw uregulowanych w powołanej ustawie, jak również innych przepisach, jeśli bezprawne rozpowszechnianie treści cyfrowych wyczerpywać będzie znamiona tych przestępstw.
 6. Użytkownik ma prawo korzystać z treści cyfrowej tylko na własny użytek. Postanowienie to działa bez uszczerbku na uprawnienie opisane w § 2 ust. 4 regulaminu.
 7. Użytkownik ma prawo do wydruku treści cyfrowej nadającej się do tego, jak np. e-book. Wydrukowana treść cyfrowa jednakże pozostaje pod ochroną prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie zakazu kopiowania i rozpowszechniania, przekazywania osobom trzecim do korzystania.
 8. Użytkownik ma prawo korzystać, w zgodzie z postanowieniami powyższymi, z zakupionych online treści cyfrowych za pośrednictwem różnych urządzeń elektronicznych, o ile nie prowadzi to do zmiany w strukturze treści cyfrowej.
 9. W przypadku gdy oferowane treści cyfrowe stanowią opracowania tekstów zewnętrznych, ogólnodostępnych (jak np. zbiory zadań Centralnych lub Obwodowych Komisji Egzaminacyjnych), przedmiotem praw autorskich Prowadzącej są dokonane przez nią analizy powyższych tekstów w każdej postaci, a w szczególności komentarzy, grafik, opracowań.
§ 4 Zakładanie konta
 1. Użytkownik chcący korzystać z funkcjonalności serwisu powinien zarejestrować się w serwisie poprzez utworzenie konta.
 2. Użytkownik zakładający konto powinien być osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą fizyczną z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych pod warunkiem posiadania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu online i korzystania z treści cyfrowych.
§ 5 Procedura zakupu online treści cyfrowej
 1. Prowadząca umożliwia w ramach serwisu zakup online treści cyfrowych, w szczególności w postaci uczestnictwa w kursie online lub dostarczenia e-booka.
 2. Informacje o właściwościach oferowanej treści cyfrowej dostępne są każdorazowo z poziomu serwisu.
 3. Zakup online możliwy jest wyłącznie dla użytkownika, który zarejestrował w serwisie swoje konto i który podczas procedury zakupu pozostaje zalogowany.
 4. Treści cyfrowe oferowane w serwisie mogą ulegać zmianie, modyfikacji, ich dostępność może być ograniczona czasowo lub ilościowo, wedle uznania Prowadzącej.
 5. Płatności za treści cyfrowe dokonywane są za pomocą platformy PayU. Regulaminy funkcjonowania tej platformy dostępne są dla użytkownika pod adresem https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/. Dokonując zakupu online użytkownik potwierdza także zapoznanie się z tymi regulaminami.
 6. Cena za oferowane treści cyfrowe wyrażona jest w złotych (PLN).
 7. Prowadząca uprawniona jest do oferowania kuponów rabatowych, które pomniejszają ostateczną cenę zakupu treści cyfrowej.
 8. Sposób, terminy i warunki korzystania z kuponów rabatowych określane są każdorazowo przez Prowadzącą w ramach informacji o tych kuponach umieszczonych w serwisie.
 9. Po wyborze żądanej treści cyfrowej użytkownik powinien postępować zgodnie ze wskazówkami widocznymi na stronie internetowej, która przeprowadzi go przez proces zakupu.
 10. Ostateczna cena zakupu, po uwzględnieniu ewentualnych kuponów rabatowych, stanowi cenę więżącą, którą po zaakceptowaniu warunków sprzedaży i przystąpienia do płatności za pośrednictwem platformy PayU użytkownik zobowiązuje się zapłacić.
 11. Po złożeniu dyspozycji zakupu i ukończeniu procesu płatności za pośrednictwem platformy PayU (tj. potwierdzenia przez PayU udanego przelewu ceny) użytkownik otrzyma na ujawniony przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy, na mocy której użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z treści cyfrowej, na warunkach niniejszego regulaminu.
 12. Brak ukończenia procesu płatności za pośrednictwem PayU i zapłaty ceny zwalnia Prowadzącą z obowiązku realizacji zamówienia, o czym użytkownik nie musi zostać poinformowany odrębną wiadomością.
 13. W każdym przypadku, gdy Prowadząca nie jest w stanie zrealizować dokonanego zamówienia, użytkownik bez zbędnej zwłoki zostanie o tym poinformowany wiadomością e-mail. W takim przypadku najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakupu Prowadząca zwróci całą kwotę zapłaconą przez użytkownika, na rachunek z którego dokonano transakcji pierwotnej.
 14. Przyczyny, dla których Prowadząca nie jest w stanie zrealizować zamówienia nie podlegają ujawnieniu użytkownikowi.
 15. Prowadząca umożliwia wystawienie faktury do każdego zamówienia. W celu uzyskania faktury użytkownik powinien w toku dokonywania zamówienia zaznaczyć odpowiednią rubrykę i wprowadzić dane umożliwiające wystawienie faktury. Taka faktura w postaci elektronicznej jest następnie – po pomyślnym dokonaniu zapłaty – wysyłana e-mailem na wskazany adres użytkownika.
 16. Prowadząca jest podmiotem korzystającym ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wobec czego ceny płacone za treści cyfrowe przez użytkownika ujawnione zostaną na fakturze z VAT zwolnionym.
§ 6 Sposób dostępu do zakupionej treści cyfrowej i warunki techniczne
 1. Po dokonaniu zakupu online treści cyfrowej, użytkownik poprzez dostęp do swojego konta może przenieść się do strony internetowej oznaczonej zakładką „Twoje materiały”.
 2. W sekcji „Twoje materiały” użytkownikowi udostępnione zostaną zakupione treści cyfrowe. Sposób korzystania z treści cyfrowej uzależniony jest od charakteru zakupionej treści cyfrowej i nie odbiega od standardowo przyjętego w sieci internet sposobu korzystania z plików i programów komputerowych.
 3. Dostęp do treści cyfrowych oferowanych w postaci plików tekstowych (jak np. e-booki) wymaga zainstalowanego oprogramowania pozwalającego na odczyt plików w postaci *.pdf, takich jak Adobe Acrobat Reader.
 4. Dostęp do kursów online wymaga skorzystania z aplikacji umożliwiających transmisję głosu i obrazu, takich jak Google Meet lub Zoom.
 5. Treści cyfrowe zabezpieczone mogą być znakiem wodnym lub innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczania treści w sieci internet.
 6. Szczegółowe warunki korzystania z danej treści cyfrowej, jak np. harmonogram webinariów (transmisji) w przypadku kursów online, godziny transmisji, określane są na podstronie ofertowej każdej treści cyfrowej.
 7. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, użytkownik w zakładce „Twoje materiały” uzyska link zezwalający na dołączenie do transmisji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
 8. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, użytkownik po upływie terminu zaplanowanej transmisji uzyska dostęp do nagrania tego materiału w formie offline, z którego może korzystać jak z każdej innej treści cyfrowej. Okres dostępu do takiej treści cyfrowej może być ograniczony czasowo, o czym użytkownik zostanie poinformowany w zakładce „Twoje materiały”.
 9. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w transmisji czy spadki w jej jakości spowodowane przepustowością sieci po stronie użytkownika.
 10. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, gdy Prowadząca z jakichkolwiek powodów, w tym technicznych, zdrowotnych czy prywatnych, nie ma możliwości przeprowadzenia zaplanowanej transmisji, transmisja ta zostanie przeprowadzona w innym dniu, o którym użytkownik zostanie poinformowany. Decyzja o braku możliwości przeprowadzenia zaplanowanej transmisji jest uznaniowa i użytkownik nie jest uprawniony do jej kwestionowania, ani kreowania z tego tytułu roszczeń wobec Prowadzącej, co pozostaje bez uszczerbku dla poniższych postanowień. Wedle swojego uznania Prowadząca może także w miejsce organizowania zastępczego terminu zaległej transmisji, o której mowa powyżej, przygotować materiał filmowy offline i udostępnić go w postaci nagrania w zakładce „Twoje materiały” konta użytkownika. Przeprowadzenie transmisji zastępczej lub udostępni materiału offline każdorazowo nastąpi najpóźniej do 31 kwietnia danego roku, lub roku następnego jeśli zdarzenie ma miejsce po 31 kwietnia danego roku – za każdym razem tak, aby
  użytkownik posiadał komplet materiałów przygotowujących do nauki jeszcze przed terminem matury.
 11. Z powodu nieprzeprowadzenia transmisji zgodnie z harmonogramem użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Prowadzącej, chyba że nie wywiąże się ona z przygotowania transmisji zastępczej lub nie udostępni materiału offline, w sposób i w terminie o którym mowa powyżej.
 12. W przypadku kursów online organizowanych na żywo, Prowadząca jest nadto uprawniona do zmiany godziny transmisji w obrębie tego samego dnia. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Prowadzącej.
 13. W przypadku gdyby którakolwiek treść cyfrowa zawierała błąd obliczeniowy, tekstowy, skutkujący wadliwością merytoryczną treści cyfrowej, Prowadząca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki do zaktualizowania treści cyfrowej, poinformowania użytkownika o dostrzeżonym błędzie i udostępnienia treści cyfrowej o prawidłowej treści.
§ 7 Dostarczanie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 1. Dokonując zakupu online, użytkownik wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Z chwilą udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy. Prowadząca bez zbędnej zwłoki prześle na adres e-mail ucznia podany do rejestracji w serwisie potwierdzenie zakupu online oraz utratę prawa odstąpienia od umowy.
§ 8 Prawo odstąpienia
 1. Dokonując zakupu online, uczniowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy użytkownik powinien poinformować Prowadzącą w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego drogą elektroniczną lub tradycyjną.
 3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, może być złożone w formie wypełnione wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 4. Wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy skutkuje zachowaniem terminu.
 5. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkować będzie zwrotem wszystkich otrzymanych płatności, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności jak transakcja pierwotna. Z tytułu zwrotu użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów.
 6. Akceptując regulamin, użytkownik potwierdza, że został poinformowany, że zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta, w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia nie przysługuje jeśli spełnianie świadczenia nastąpiło na wyraźną zgodę konsumenta przed
  upływem terminu do odstąpienia umowy i po poinformowaniu o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 7. W ślad za powyższym, użytkownik, który dokonał zakupu online i zaakceptował rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, nie jest uprawniony do odstąpienia od zakupu e-booka lub kursu online. Po wykonaniu świadczenia usługi i uruchomieniu dostępu do kursu nie ma możliwości zamiany zakupionego kursu na inny spośród oferty.
§ 9 Dane osobowe i prywatność

Administratorem danych osobowych ucznia jest Prowadząca, tj. Sonia Radosz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Korepetycje z chemii Sonia Radosz, NIP 6381739715, ul. Wodzisławska 4, 44-240 Żory, e-mail: [email protected] Prowadząca przetwarza dane osobowe podane przez ucznia w procesie rejestracji konta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności, dostępnej z poziomu serwisu.

§ 10 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności należy przesyłać na adres Prowadzącej, tj. Sonia Radosz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Korepetycje z chemii Sonia Radosz, NIP 6381739715, ul. Wodzisławska 4, 44-240 Żory, e-mail: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie ucznia składającego reklamację, pozwalające na identyfikację;
  2. wskazanie funkcjonalności, z którą wiąże się reklamacja;
  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4. wskazanie zakresu żądania ucznia składającego reklamację;
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Prowadząca, w terminie 7 dni od jej doręczenia, może wezwać Ucznia do uzupełnienia danych.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W razie wezwania do uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia doręczenia reklamacji uzupełnionej.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym regulaminie kwestie rządzą się przepisami prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego, oraz ustaw – o prawach konsumenta oraz o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od 23 lipca 2020 r.
 3. Prowadząca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn. W szczególności zmiana może nastąpić w razie konieczności dostosowania regulaminu do wymogów znowelizowanego prawa, technicznych względów funkcjonowania serwisu lub modyfikacji zakresu funkcjonowania serwisu.
 4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w stosunku do użytkownika w terminie wskazanym przez Prowadzącą w wiadomości skierowanej do użytkownika, przesłanej albo za pośrednictwem wiadomości e-mail albo dostępnej po zalogowaniu się do konta użytkownika. Zakupy online dokonane przed wejściem w życie zmiany regulaminu rządzą się zasadami określonymi w regulaminie w brzmieniu uprzednim.
 5. Prowadząca ma obowiązek dostarczania treści cyfrowych bez wad.
 6. Zapłata ceny za oferowane treści cyfrowe wyczerpuje zobowiązania użytkownika, dalsze korzystanie z zakupionej treści cyfrowej stanowi jego uprawnienie.
 7. W przypadku unieważnienia któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu mocą orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są obowiązujące.
 8. Treść regulaminu jest udostępniona w sposób stały i nieodpłatnie w serwisie w taki sposób, aby użytkownik w każdym czasie mógł regulamin odtwarzać i zachowywać jego treść. Zabrania się kopiowania regulaminu i wykorzystywania go do celów prywatnych lub komercyjnych bez zgody Prowadzącej.

 

Regulamin uczestnictwa w kursie wakacyjnym z chemii z ChemMaster Maturalny

 

 1. Prowadzący (Sonia Radosz) deklaruje przeprowadzenie 8 webinariów w ramach kursu wakacyjnego z chemii.
 2. Prowadzący zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania bieżących zmian w planie kursu.
 3. W przypadku zaistnienia braku możliwości prowadzenia zajęć na żywo przez prowadzącego, spowodowanego chorobą, wyjazdem (w tym także podróż prywatna) lub innymi zdarzeniami, prowadzący zobowiązuje się do: a) wyznaczenia nowego terminu webinarium, które odbędzie się najpóźniej do 30.08.2020r lub b) nagrania materiału i udostępnienia go kursantom.
 4. Koszt uczestnictwa w kursie: 340zł.
 5. Webinarium trwa około 2h.
 6. Opłacenie webinariów upoważnia do korzystania z usługi przez jedną osobę, z jednego konta. Zabronione jest pobieranie, kopiowanie i rozprzestrzenianie wszelkich materiałów i nagrań.
 7. W przypadku gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach „na żywo”, prowadzący daje możliwość odtworzenia nagrania.
 8. Dostęp do nagrań kursanci otrzymują do 31.05.2021.
 9. Prowadzący nie odpowiada za przerwy w nadawaniu webinariów spowodowane m.in. problemami z siecią internetową zainstalowaną u ucznia. W przypadku problemów związanych z siecią internetową u prowadzącego lub problemów technicznych po stronie platformy (brak możliwości przeprowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem), prowadzący przeprowadzi zajęcia w innym dniu – najpóźniej do 30.08.2020r – lub nagra materiał w postaci filmu i udostępni go uczniom.
 10. Opłacanie pakietu kursu jest kwotą bezzwrotną (także w przypadku chęci zakończenia przez ucznia udziału w kursie).
 11. Prowadzący wystawia fakturę na życzenie.
 12. Harmonogram kursu wysłany jest jako załącznik razem z Regulaminem.

Prowadzący:

Korepetycje z chemii Sonia Radosz
Wodzisławska 4
44-240 Żory
NIP: 6381739715

Nr konta bankowego: 42 1050 1676 1000 0091 3967 1839

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping